vbcn_logo_mobil

ledande
aktör inom
utveckling
av svensk
matfiskodling

forskning och försök

Anläggningen är en nationell resurs för forskning inom fiskodling och fiskvård som står öppen för gästforskare från universitet och andra institutioner. Även företag kan nyttja Kälarnes anläggning för experiment med fiskodling. I Kälarne pågår försök i samarbete med Göteborgs Universitet, med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och med Skretting (fodertillverkare).

För mer information, kontakta platschef Torleif Andersson eller VD Christer Lindberg. De faciliteter som anläggningen har att erbjuda finns närmare beskrivna under fliken om stationen

                                                                PROJEKT: next-gen-charr

Det svenska avelsprogrammet för röding har pågått i snart 40 år och har varit en viktig faktor bakom utvecklingen av svensk rödingodling. En av de viktigaste flaskhalsarna för en fortsatt expansion av näringen är låg romöverlevnad, ett problem som avelsprogrammet i sin nuvarande form inte lyckats komma till bukt med. Fram till idag har arbetet med avelsprogrammet omfattat klassisk kvantitativ genetik, där avelsfiskar väljs ut efter fysiska karaktärer och kända släktband. På senare år har det gjorts stora framsteg inom genetiken som kan förenkla och förfina avelsarbetet inom många djurslag. Det är dags att föra det svenska avelsprogrammet för röding in i samtiden och att säkra dess hållbara utveckling för framtiden.
 
Syftet med det Formas-finansierade projektet NextGenCharr är att introducera den senaste tekniken för genetisk kartläggning, så kallad next generation sequencing (NGS), i det svenska avelsprogrammet för röding. Arbetet inom projektet omfattar tre delmål.
·       Utveckla genomiska verktyg för svensk avelsröding – Kartläggning av rödingens kan användas för att undersöka genetiska egenskaper och släktskap på individnivå.
·       Utvärdera genetisk diversitet och inavelsgrad - Att bibehålla en hög genetisk diversitet och att minimera inavel är båda nödvändiga faktorer för ett lyckat avelsprogam. Släktskapsanalys baserad på genomisk information ger högre träffsäkerhet än arbete med klassiska stamtavlor.
·       Utreda genetikens betydelse för romöverlevnad. En så kallad genomtäckande associationsstudie (eng. genome wide association study, GWAS) är en kartläggning av de områden i genomet som är kopplat till speciella karaktärer hos en individ. Denna projektdel omfattar en GWAS riktat mot romöverlevnad för att utreda om det finns en genetisk faktor bakom rödingens sviktande fortplantningsframgång i odling.
 
Projektet utförs som ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och VBCN och finansieras av forskningsrådet Formas och SLU Aquaculture.
 
Mer information: https://www.slu.se/en/faculties/vh/research/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/enhancing-the-national-breeding-programs-of-arctic-charr-and-rainbow-trout-in-sweden-with-genotyping-by-sequencing/ (kopiera och klistra in i din webläsare)

Projekt: Foderförsök

SLU har utför en mängd foderförsök på röding i Kälarne. Fokus under de senaste åren har främst legat på utvärderingar av nya mer miljömässigt hållbara foderråvaror samt rödingens säsongsbeteende.

Vi har skapat ett mer miljövänligt foder. Genom att använda oss av regionalt producerade råvaror har vi skapat ett fiskfoder,Baltic Blend, som inte använder sig av de globala resurserna av fiskmjöl och olja. Istället utnyttjar vi råvaror som inte lämpar sig som människoföda direkt och samtidigt bidrar till miljöförbättrande åtgärder både i södra östersjön samt de näringsfattiga regleringsmagasinen i norra Sveriges inland. Dessa råvaror har testats för att utvärdera bland annat rödingens tillväxt över lång tid, foderkonvertering, smältbarhet och köttkvalitet. Fiskens välmående är mycket viktig vid utvecklingen av nya foder. De mer storskaliga försöken med röding och fodret Baltic Blend visar att fisken når slaktvikt men inte tillväxer fullt så bra som fisk som ätit ett kontrollfoder. Med mindre receptförbättringar hoppas vi kunna förbättra tillväxten ytterligare. En smakpanel menar att det inte går att skilja mellan röding som matats med Baltic Blend eller ett kontrollfoder.

Säsongsbeteende. I och med att avelsarbetet på röding visat sig så framgångsrikt har produktionen av röding ökat i Sverige under senare år. För att kunna förbättra odlingen, dess miljöpåverkan och fiskens välfärd undersöker vi säsongsbeteende. Vi vill lära oss mer om vilken möjlighet fisken har att växa under vinterhalvåret och hur utfodring görs på bästa sätt för att minimera spill och därigenom också miljöpåverkan. Här undersöker vi bland annat hur fisken kan tillgodogöra sig foder under olika temperaturer och delar av året.

Vill du läsa mer?
http://www.aquabestproject.eu/news-and-events/news/new-report-performance-of-arctic-charr-fed-with-baltic-sea-sourced-ingredients.aspx

Projekt: Mål 2

Mål: 
Detta projekt har som övergripande syfte att stärka utvecklingen av vattenbruket i regionen genom att göra Kälarnestationen till en resurs.

Projektbeskrivning:
Detta projekt har som övergripande syfte att stärka utvecklingen av vattenbruket i regionen genom att göra Kälarnestationen till en resurs avseende kunskap och rådgivning och genom att utveckla en effektiv produktion av rom och sättfisk av högsta kvalitet som kan möta en avsevärt ökande efterfrågan samt att bidra till att implementera odlingsmetoder och tekniker som bidrar till och stöder näringens utveckling.
Projektaktiviteterna riktas mot utbildning och rådgivning, modernisering av odlingsmetoder och rutiner samt mot framtidsanalys.

Delprojekt:
Personalutveckling, utbildning
Organisering och utveckling av rådgivningsfunktion
Implementering och uppgradering av metoder
Modernisering av ägg och yngelproduktion
Försörjningsplan för sättfisk till vattenbruket

Finansiering
Europeiska regionala utvecklingsfonden och SLU.

Projektledare: Jan Nilsson,

Övriga forskare: Eva Brännäs, Anders Alanärä, Henrik Jeuthe

Rapporter från Mål-2 projektet ’Nationellt center för odling av fisk i sötvatten
________________________________________________________________________________________________________________