vbcn_logo_mobil

ledande
aktör inom
utveckling
av svensk
matfiskodling

Kärnverksamhet – forskning och utveckling

Vår kärnverksamhet har varit och är även i dag, att bedriva forskning och försök samt upplåta anläggningen till externa forskare framförallt från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Det är forskarna från universiteten som leder och ansvarar för de flesta försök och vi stödjer och ansvarar för den dagliga driften. Anläggning som är unik i Sverige är byggd för försöksverksamhet (se även fliken om stationen). Försök har även utförts på uppdrag av kommersiella aktörer. Vi håller regionala öringstammar av bevarandeskäl och dessa blir oftast utplanterade som sportfisk.
 
Vi har många års praktisk erfarenhet och kompetens av forsknings- och försöksverksamhet samlad vid anläggningen i Kälarne. Vi rådfrågas ofta både på regional och nationell nivå av beslutsfattare och vi strävar efter att påverka vattenbruket mot en fortsatt hållbar utveckling. Till oss kan personer och företag vända sig för att få hjälp med att etablera eller utveckla vattenbruksverksamhet. När det finns frågeställningar som vi inte kan besvara finns det med all sannolikhet personer i vårt nätverk som vi kan hänvisa till.
 
Vattenbrukscentrum Norr AB är en av tre noder i Sverige som är med och driver utvecklingen av svenskt vattenbruk. Vårt fokusområde är de ekonomiskt intressanta kallvattensarterna Arctic Superior (röding) och regnbåge, dessa arter står för nästan all svensk produktion av matfisk. De andra vattenbrukscentra, väst och ost har andra fokusområden än kallvattensarterna.

 ekonomiska beräkningar

De ekonomiska beräkningsmodellerna ger användaren ett bra beslutsunderlag för att beräkna exempelvis kapitalbehov, förväntat resultat, behov av likvida medel. Det centrala i beräkningsmodellerna är att de utgår från den biomassa som anläggningen kan hålla. Modellen är uppbyggd så att användaren kan pröva sig fram med olika variabler. Dessa framgår tydligt i modellen. Det finns även många hjälprutor med förklaring till den specifika cellen. Avstå från att använda modellen med andra förutsättningar och för andra arter än de är avsedda för. Det råder alltför stor olikhet mellan olika odlingsmiljöer och arter.

Ladda ner ekonomisk beräkningsmodell för:

Artic Superior (röding) i öppna kassar >>

Torskodling i landbaserad recirkulerande anläggning >>

Småskalig kassodling av regnbåge i marin miljö >>

Hållbart vattenbruk

Vattenbrukscentrum Norr AB (VBCN) verkar aktivt för ett hållbart vattenbruk. Med hållbart menas: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Ett ekonomiskt hållbart vattenbruk innebär att företagen över tid har god avkastningen av sin verksamhet och därigenom kan växa och utvecklas. Ett ekologiskt hållbart vattenbruk nyttjar naturresurserna med en strävan till låg miljöpåverkan. All areell verksamhet har miljöpåverkan men kan och bör sträva efter att minimera denna. Ett socialt hållbart vattenbruk bygger på en acceptans från en större del av den närliggande befolkningen. Vattenbruket är en näring som finns i periferiområden, ger arbetstillfällen och regionalpolitiska effekter som få andra näringar kan ge, vilket bör betonas när den sociala aspekten vägs in.

Potentialen för ett växande vattenbruk avseende kassodling finns i norra Sverige. Med vattenbruk syftar vi på odling av de för oss relevanta arterna, röding och regnbåge. Det är även dessa arter som vi benämner som de ekonomiskt intressanta. Vattenbruket växer, volymen odlad röding har ökat det senaste deceniet och den sammanlagda matfiskproduktonen uppgår år 2020 till ca 15 000 ton. I dag står odlarna i norr för över 75 % av all producerad volym i Sverige, och den andelen växer stadigt. Avelsframstegen som forskare vid SLU gjort har skapat en röding, Arctic Superior som växer tre gånger fortare än vild. I princip all röding som bli matfisk är Arctic Superior. Avelsarbetet för regnbåge fortgår.

Vattenbruk är den snabbast växande areella näringen i världen och med en växande befolkning är vattenbruk en förutsättning för att tillgodose behovet av fisk. Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat. Med ny teknik och nya foder kommer odlad fisk att bli en ännu bättre råvara. Vattenbrukscentrum driver den bästa försöksstationen för forskning. De mest framstående forskarna och de mest betydelsefulla odlarna är delaktiga i utvecklingen av VBCN och verksamhet som VBCN är involverad i. Utöver det arbetar bolaget med att samla relevant kompentens i bolaget eller i dess nära nätverk.

Som ledande aktör är utveckling och kompetens en framgångsfaktor.

Ta gärna del av näringens egna organisation:
(klicka på loggan)