ARCTAQUA


Gränsöverskridande innovationer inom arktiskt vattenbruk.


Kolarctic Cross-Border Cooperation

Vattenbruket är den snabbast växande branschen inom global djuruppfödningsindustri, och anses utgöra en hållbar källa för att förse världens växande befolkning med protein. I Europa har dock inte vattenbrukets produktion ökat i takt med marknadens efterfrågan. Ett sätt att tillgodose marknadens efterfrågan på fisk som proteinkälla är att bredda utbudet av arter inom vattenbruket. ARCTAQUA-projektets syfte är att ta sig an de största flaskhalsarna för ökad produktion av nya fiskarter inom den arktiska regionen, vilket förväntas ge lägre produktionskostnader och en expansion av näringen i området. Det långsiktiga målet för ARCTAQUA är att skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i de arktiska regionerna.
VBCN tillsammans med SLU bidrar med insatser inom i första hand följande områden:
• Genetisk kartläggning av röding i avelsprogrammet med fokus på tillväxt och fertilitet.
• Arbete med triploidisering som metod för produktion av steril fisk
• Översyn och förbättring av befruktningsprotokoll för rödingMer information:
https://blogg.nord.no/arctaqua/