Forskningsstationen finns i Kälarne i östra Jämtland och där finns två kläckerier, varav ett smittskyddskläckeri, 200 st kvadratmeter-
stora tråg där vi och forskarna kan följa fiskarnas utveckling på familjenivå. Vidare finns 60 betong- och plasttråg på 4 till 25 kvadratmeter samt ett flertal jorddammar. Det finns även ett akvarierum för speciella studier. De flesta odlingsutrymmena har stora möjligheter att variera såväl temperatur- som ljusförhållanden.
Vi har avelsbesättning av Arctic Superior (röding) och regnbåge. Vi har även reservbesättningar strategiskt utplacerade så att vi kan säkerställa fortsatt avelsarbete. Finns även lokala stammar av öring som vi håller av bevarandeskäl. Forskningsstationen i Kälarne är den enda anläggningen i landet som är specialutrustad för omfattande genetisk avelsarbete med fisk. I detta ingår också kryokonservering d.v.s. djupfrysning av mjölke från hotade stammar för långtidsförvaring i genbank.


En anläggning - många verksamheter 

1. Huvudbyggnaden med uppfödningshall (A-hallen) yngelhall, kläckeri, samt en avelshall för tillfällig förvaring av avelsfisk. Odlingsenheterna består av 12 st. 24 m2 betongtråg, 42 st. 4 m2 plasttråg, samt i avelshallen 10 st. 7,5 m2i golvplanet förlagda betongbassänger. I huvudbyggnaden finns också 8 kontorsrum, arkiv, märkningsrum, kyl- och frysrum, foderrum, seminarierum.
2. Experimenthallen (X-hallen) med 200 st. 1 m2 plasttråg för yngel-/ungfiskuppfödning och experiment. Här följer vi avelsarbetet på familjenivå. Denna hall används också i de storskaliga avelsprogrammen för matfiskodling av röding och regnbåge. I X-hallen finns också ett litet kontor, samt våtlaboratorium.
3.Teknisk hall (T-hallen) med teknisk utrustning för uppvärmning av odlingsvatten, samt 4 st. 12 m2 betongbassänger och ett mindre experimentrum. T-hall och X-hall är sammanbyggda med en passage. För experiment kan 5 olika temperaturnivåer erhållas, en unik resurs.
4. Bostadshus med personalutrymmen och övernattningsrum med självhushåll. I källaren finns ett smittskyddskläckeri som används vid intagning av rom utifrån.
På stationsområdet finns också 14 stycken jorddammar på ca. 600 m2, samt 3 stycken jorddammar ämnade för extensiv uppfödning om tillsammans ca. 1,5 ha.
Vattenförsörjningen till stationen sker med självtryck genom två tuber från den uppströms belägna Ansjön.